• Обадете ни се0888 924 751
  • Пишете ни ezikovtsentarluch@gmail.com

Курсове по немски език

По време на обучението си в курса по немски език  участниците трябва да усвоят интонацията близка до тази на носителите на езика. То е практически насочено. Освен придобиване на езикова култура, обучаемите се запознават с обичаите и културните особености на Германия.
Участниците в немските езикови курсове на Езиков Център Лъч научават видовете местоимения; видовете глаголи / глаголите „имам”, „съм” / и глаголни форми; определителен / неопределителен член. Могат да изразяват дата / час; знаят словореда на изречението и предлозите в немския език.
Могат да задават ДА / НЕ въпроси.
Знаят глаголите с промяна на коренната гласна – модални глаголи – глаголи с делима представка.
Могат да построяват изречение; използват групи от думи, дифтонги.
В края на немския езиков курс обучаемите трябва да могат да използват изучаваните времена интегрирано.
За всяко ниво на немските езикови курсове  участниците трябва да усвоят определен брой лексикални единици.
Учебният материал в курсовете по немски език е лек за усвояване и е поднесен по интересен начин.  Немският езиков курс е изцяло практически с много диалози и упражнения за слушане.
След получаване на основни познания по общ немски език по желание на учащите предлагаме кратък курс по специализиран немски език / лексика свързана с конкретна професия /.