• Обадете ни се0888 924 751
  • Пишете ни ezikovtsentarluch@gmail.com

Курсове по английски език

По време на обучението по английски език курсистите трябва да усвоят интонацията близка до тази на носителите на езика. То е практически насочено. Освен придобиване на езикова култура, обучаемите се запознават с обичаите и културните особености на Обединеното Кралство.

Участниците в  курсовете по английски език научават видовете местоимения, членуване на съществителните имена; неправилно множествено число, видове и образуване на прилагателните имена, техния словоред. Разграничават видовете наречия; видовете глаголи / фразови, модални и заместители с предлог /.

В края на езиковия курс обучаемите трябва да могат да използват изучаваните времена интегрирано и преносно. Трябва да знаят типовете условно наклонение; основните форми на страдателния залог; видовете сложни изречения и подчинени изречения със или без съюзни връзки.

За всяко ниво на английските езикови курсове  трябва да се усвоят определен брой лексикални единици за активна употреба и фразеологични съчетания.

Учебният материал на езиковите курсове засяга теми от съвременния живот и завладява вниманието на младите курсисти. Той е изцяло практически с много диалози и упражнения за слушане.

След получаване на основни познания по общ английски език по желание на учащите предлагаме кратък курс по специализиран английски език / лексика свързана с конкретна професия /.